برچسب: محمدعلی مرآتی

سیر تحول موسیقی دستگاهی ایران؛ از گذشته تا امروز

کارگاه موسیقی انجمن فرهنگی بهار نشستی با موضوع «سیر تحول موسیقی دستگاهی ایران؛ از گذشته تا امروز» برگزار می‌کند. در این نشست قرار است دکتر محمدعلی مرآتی، عضو مرکز تحقیقات اتنوموزیکولوژی پاریس درباره آسیب‌شناسی...