داریوش آشوری به روایت داریوش آشوری در پاریس

داریوش آشوری، نویسنده و مترجم هر شنبه در ناکجا بخشی از کتاب‌هایش را رمزگشایی می‌کند. برای هر کتاب چهار جلسه در نظر گرفته شده است. با اسم‌نویسی در این کلاس‌ها می‌توانید در هر چهار جلسه شرکت کنید. “زبان باز: پژوهشی درباره زبان و مدرنیت”، اولین کتابی است که  مورد بررسی قرار خواهد گرفت. جلسه نخست این نشست روز شنبه ۱۵ فوریه  ساعت ۱۱ صبح در کتاب فروشی نا کجا برگزار می شود.  لطفا برای ثبت نام به این لینک بروید : Naakojaaketab.com