تئاتر کمدی Kyoto Forever 2 این بار درشهر نانت

تئاتر کمدی Kyoto Forever 2   این بار در شهر نانت به اجرا درخواهد آمد. این اجرا جمعه 10 ژوئن ساعت 20:00 و یکشنبه 12 ژوئن 2016 ساعت 16:30 به روی صحنه می‌رود.

Kyoto Forever 2   در قالب یک کمدی به موضوع کنفراس‌های ONU درمورد تغییرات آب و هوا می‌پردازد که بهی جنتی عطایی یکی از بازیگران آن است.

محل اجرا : Le grand Théâtre de Nantes

La grande salle

84 rue du Général Buat

44000 Nantes

برای آاگاهی از بهای بلیط با شماره 0251882525 تماس بگیرید.

تیزر این برنامه را می‌توانید در اینجا ببینید.