بزرگداشت پری زنگه در پاریس

گروه کر بهار برگزار می کند:
بزرگداشت بانوی اپرای ایران “پری زنگنه”
شنبه ۲۷ اکتبر
ساعت ۱۸ تا ۲۰
کلیسای آلمانی ها در پاریس 
25 rue Blanche
75009, Paris

حضور تنها از طریق رزرواسیون:
direction@ChoraleBahar.com
07.55.88.55.88