ترزیق واکسن در نمایشگاه ها و نمایشگاه ها در فرانسه