ایرانیان فرانسه

th 0

سخنرانی به زبان فارسی پیرامون فرهنگ ایرانی با حضور حسن مکارمی در پاریس

انجمن فرهنگ آزاد روز پنج شنبه 18 می 2017 جلسه سخنرانی با موضوع “نگاهی ساختاری به پیوستگی فرهنگی ایران” با حضور حسن مکارمی دکترای خدمات راهبردی و دیپلماسی برگزار خواهد کرد. حسن مکارمی روانکاو...